Medyczna Karta Samokontroli „COVID-19”

Medyczna Karta Samokontroli „COVID-19”
22 kwietnia 2020 BSCAdmin

Opis sytuacji

W marcu 2020 do Europy dociera epidemia SARS-CoV-2. Zaczynają powstawać aplikacje typu „elektroniczna obroża” dla osób na kwarantannie. W Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie powstaje pomysł wytworzenia platformy, która nie będzie tyko przywiązaniem osoby do miejsca, tylko faktycznie zostanie wdrożona i będzie pozwalała pomagać monitorować stan zdrowa oraz pomagać potencjalnie chorym.

System „Medyczna Karta Samokontroli” został napisany w języku polskim, Powstał w całości z wykorzystaniem pakietu Embarcadero RAD Studio 10.3.3 (Delphi) pierwotnie na potrzeby ochrony pracowników Instytutu, by wspomagać wykrywanie potencjalnych ognisk epidemicznych.

System składa się z kilku aplikacji, w tym dla osoby monitorowanej (wersja dla Windows, Android, macOs, iOs) – aplikacja „Covid”; aplikacji dla epidemiologów – „CovidApp” oraz serwisów REST. Wśród tych ostatnich wytworzono:

  • serwis logiki biznesowej (Covid DBService);
  • serwis powiadamiania (Covid Messaging Service);
  • serwis dla połączeń zewnętrznych (Covid External Service).

Działanie systemu

Wobec, ciągłego oczekiwania na publikację aplikacji w serwisach Google Play i Apple Store aplikacje rozdystrybuowano wykorzystując chmurę prywatną Instytutu. Zainteresowana osoba pobiera aplikację:

Następnie instaluje ją i rejestruje się w systemie. System w procesie rejestracji generuje czteroznakowy kod, który odtąd wraz z podanym numerem telefonu komórkowego będzie służył do autoryzacji użytkownika systemie. Dla systemów Android, gdzie możliwym jest odczytanie numeru IMEI telefonu komórkowego wystarczy sam kod gdyż system sam odczyta identyfikator IMEI.

Po zalogowaniu się, użytkownik odpowiada na serię pytań, które ostatecznie przesyłane są do systemu z wykorzystaniem serwisów REST.

       

Dane osobowe przesyłane są tylko raz – podczas rejestracji samodzielnej. Wszystkie połączenia realizowane są z wykorzystaniem protokołu https i autoryzacji.

Na platformie, po zalogowaniu się do dedykowanej aplikacji pracownik medyczny ma możliwość uzupełnienia danych osoby o elementy wywiadu medycznego.

W konsekwencji, może on analizować zmiany raportowanego stanu zdrowia oraz jego trendy.

Jak można zauważyć, w systemie wyróżniono stany: Samokontrola, Kwarantanna i COVID-19 Dodatni. W przypadku dwóch ostatnich, po udzieleniu zgody przez użytkownika, system dodatkowo może przesyłać informację o lokalizacji, co jest przydatne w przypadku konieczności udzielenia pomocy. Informacja ta może być również prezentowana na mapie pomagając wskazać najbliższy osobie szpital.

Z punktu widzenia Epidemiologa najważniejszym elementem jest panel wsparcia decyzji, na którym prezentowane są wyniki analiz danych sugerując osoby wymagające interwencji. Prezentowane są na nim osoby, które w ramach ostatnich 14 pomiarów wskazywałyby na pogarszający się stan zdrowia oraz obligatoryjnie osoby będące w kwarantannie bądź u których stwierdzono COVID-19 Dodatni. Poprawiający się stan zdrowia będzie natomiast powodował stopniowe obniżanie pozycji na liście. W efekcie Epidemiolog zajmuje się tymi osobami, którymi powinien. Może indywidualnie zmienić oczekiwaną częstość wypełniania Medycznej Karty Samokontroli (domyślnie raz na 24 godziny) oraz ostatecznie skontaktować się z osobą monitorowaną. Przeprowadzone czynności odnotowuje w systemie.

Jak napisano wcześniej, w systemie zaimplementowano serwis powiadamiania. Jego zadaniem jest monitorowanie przesłań kart oraz wysyłanie przypomnienia do osób, które tego nie dokonały w oczekiwanym czasie. Przypomnienie wysyłane jest poprzez SMS z wykorzystaniem zintegrowanej z systemem bramki VoIP/SMS.

Kolejnym wejściem do sytemu może być przesłanie wyniku badania w kierunku COVID z Laboratorium Analitycznego. W takim przypadku wykorzystywany jest serwis dla połączeń zewnętrznych. W efekcie, w systemie zakładana jest osoba, tak jakby została zarejestrowana przez Pracownika medycznego czy też samodzielnie w trybie Rejestracji Samodzielnej, która po powiadomieniu wchodzi automatycznie w tryb monitorowania.

Jak zrobiony jest system

Oprogramowanie wykonano z wykorzystaniem pakietu Embarcadero RAD Studio 10.3.3 (Delphi) oraz komponentów firm TMS Software oraz DevExpress. Bazę danych systemu stanowi Microsoft SQL Server. Jeśli spojrzeć na czasy wytworzenia i udostępnienia poszczególnych modułów to wyglądają one jak w tabeli. Całość oprogramowania osadzono na systemie Windows Serwer.

Podsumowanie

W momencie pisania tego artykułu (14 kwietnia 2020) w serwisie monitowanych było 1356 osób przesyłając 7870 raportów o swoim stanie zdrowia. Wobec kilku osób, nie będących pracownikami Instytutu koniecznym było podjęcie działań o charakterze medycznym, aż do skierowania do szpitala włącznie. Platforma oraz działania organizacyjne spowodowały iż w Instytucie nie stwierdzono żadnego zarażenia SARS-CoV-2 wśród Pracowników oraz nie wystąpiło ognisko epidemiczne.

System, jako inicjatywę własną Instytutu, zauważono na polskim rynku mediów opisując ją w prasie:

Zespół projektowy

dr inż. Piotr Murawski;
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
dr hab. n. med. Paweł Krzesiński;
mgr Agnieszka Opłocka.