szkolenie Programowanie w C++Builder

Programowanie w C++Builder

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nauka profesjonalnego posługiwania się środowiskiem C++Builder do tworzenia zaawansowanych interfejsów użytkownika do celów biznesowych.

Uczestnicy zyskają wiedzę w zakresie:

 • działania środowiska,
 • nowości w najnowszych jego wersjach,
 • zasad budowy aplikacji z komponentów,,
 • rozszerzeń do standardu języka C++ wprowadzonych w środowisku C++Builder,
 • programowania obiektowego w C++,
 • wykorzystania bibliotek języka C++: STL i Boost,
 • związków miedzy platformą komponentową VCL a interfejsem systemowym Win32 API,
 • wydajnego budowania interfejsów użytkownika,
 • wykorzystania różnego rodzaju kontrolek w tym: graficznych i bazodanowych,
 • wyszukiwania i usuwania błędów w aplikacjach,
 • definiowania i generowania raportów,
 • budowania nowocześnie wyglądających interfejsów użytkownika,
 • dobrych praktyk tworzenia aplikacji w języku C++ z wykorzystaniem środowiska C++Builder.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • programistów znających język C++ i chcących pogłębić swoją wiedzę na temat środowiska C++Builder lub poznać go od podstaw

Plan szkolenia (agenda)

Tworzenie aplikacji w C++Builder

 • Wprowadzenie do C++Builder
  Elementy środowiska, opcje konfiguracji. Składniki projektu, rodzaje projektów, formatki, kod źródłowy. Programowanie zdarzeniowe.
 • Zasady budowy interfejsu użytkownika (GUI)
  Przegląd komponentów VCL oraz możliwości Win32 API. Menu aplikacji oraz menu kontekstowe, grupowanie kontrolek, dostosowywanie wyglądu, interfejs typu MDI/SDI. Wykorzystanie ramek (TFrame) do budowy GUI. Warstwa kontrolera i definiowanie akcji. Zaawansowane użycie komponentów, np. tryb „Owner Draw”
 • Programowanie obiektowe
  Klasy odstępne w pakiecie. Dynamiczne tworzenie formatek i kontrolek. Obiektowe kontenery: TStringList, TList. Biblioteka STL i jej możliwości, wprowadzenie do biblioteki Boost.
 • Testowanie i wdrażanie aplikacji
  Krokowe śledzenie działania aplikacji, inspekcja zmiennych, analiza stosu wywołań. Zastosowanie i parametry pułapek.

Aplikacje bazodanowe

 • Zbiory danych
  Przegląd możliwości. Zbiór danych i możliwości obiektu DataSet. Komponenty tabelaryczne: TTable, TClientDataSet, TADOTable, TIBTable. Operacje na danych, pola wyliczeniowe oraz relacyjne (lookup), definiowanie układu master-detail. Obsługa zdarzeń zbiorów danych. Filtrowanie. Sortowanie z wykorzystaniem indeksów.
 • Interfejs aplikacji bazodanowej
  Komponent TDataSource. Wizualne kontrolki do prezentacji danych: siatka danych TDBGrid, kontrolka TDBLookupComboBox. Generowanie identyfikatorów. Kontrola i walidacja danych. Wprowadzanie pól z datami.

Tematy fakultatywne

 • Przegląd tematów zaawansowanych
  W zależności od zainteresowania uczestników oraz warunków czasowych pod koniec szkolenia zostaną omówione wybrane (jeden lub dwa) tematy z zakresu: raportowanie, programowanie wielowątkowe, praca z serwerami SQL, obsługa XML-i, komunikacja sieciowa TCP/IP, budowa własnych komponentów VCL.

Zgłoszenie

Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenie

Warunki szkolenia

Czas:  4 dni
Cena:  3 200 zł + 23% VAT

Podczas szkolenia kursanci korzystają ze swoich komputerów. Jeśli uczestnik szkolenia chce korzystać z komputera BSC Polska konieczna jest dopłata w wysokości 140 zł (+ VAT) do ceny szkolenia.

Wykorzystywane narzędzia i platformy

 • RAD Studio (wersja XE8 lub nowsza)
 • serwer SQL: InterBase
 • B Console / IB Expert

Wymagania wstępne

 • Podstawowa znajomość składni języka Pascal lub Delphi
 • Wiedza algorytmiczna i programistyczna: zmienne, pętle, warunki, procedury
 • Zalecane: doświadczenie przy tworzeniu aplikacji biznesowych w dowolnym języku
 • Znajomość systemu Windows

Certyfikat

Dyplom ukończenia szkolenia wydany przez firmę BSC Polska – autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy Embarcadero.

Forma szkolenia

 • Prezentacje
 • Dyskusje
 • Ćwiczenia realizowane przy stanowiskach komputerowych

Materiały szkoleniowe

 • Wydruk prezentacji szkoleniowej
 • Materiały do ćwiczeń
 • Komplet materiałów biurowych

Wielkość grupy

 • od 6 do 8 osób