szkolenie Nowoczesne podejście do programowania w Delphi

Nowoczesne podejście do programowania w Delphi

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z zasadami nowoczesnego tworzenia projektów Windows VCL Application.

Od czasu powstania Delphi oraz wprowadzania w nim metodyki tworzenia aplikacji przez prototypowanie minęło już prawie 20 lat. Podejście wizualne i komponentowe do dzisiaj jest bardzo wygodne przy realizacji niektórych zadań. Przez ostatnie lata praktyki te uległy jednak ogromnym zmianom, a podejście obiektowe do rozwoju i utrzymania systemów informatycznych stało się modelem dominującym, spychając paradygmat komponentowy na margines. Szkolenie ma zapoznać uczestników jak wykorzystać ogólnie przyjęte zasady tworzenia systemów informatycznych przy budowaniu i rozwoju klasycznych projektów Windows VCL w Delphi.

Podczas szkolenia pokażemy jak podejść do modernizacji w sposób ewolucyjny, tak aby stopniowo i bez większych rewolucji przekształcać duże projekty oparte na kodzie zdarzeniowym w bardziej nowoczesne systemy zorganizowane obiektowo.

 

Uczestnicy zyskają wiedzę w zakresie:

  • Budowy wydajnych aplikacji dla serwerów SQL oraz projektowania interfejsu użytkownika dostosowanego do architektury klient-serwer,
  • Uaktualnia obowiązujących trendów projektowania systemów;
  • Wykorzystania repozytorium Git;
  • Kodowania w wersji zespołowej. Pracy w parach;
  • Dzielenia się kodem źródłowym i pracy z cudzym kodem;
  • Sposobu realizacji i wartości przeglądów kody źródłowego;
  • Organizacji warsztatu pracy programisty;
  • Dobrych praktyk refaktoryzacji kodu;
  • Efektywnego wykorzystania typów generycznych i metod anonimowych;
  • Tworzenia kodu re-używalnego i odpornego na błędy;
  • Kodowania zgodnie z praktykami czystego kodu;
  • Tworzenia kodu solidnego, czyli zorganizowanego obiektowo, w którym zależności jest niewiele, a obiekty są luźno powiązane ze sobą, co pozwala na ich łatwe włączanie, wyłączanie i zastępowanie;
  • Wykorzystania architektury MVC, czyli Model-View-Controller;
  • Łączenia zasady programowania obiektowego z interfejsem obiektowym budowanym nadal w sposób komponentowy oparty o zdarzenia;
  • Modernizacji dużych i skomplikowanych projektów VCL z klasycznej architektury komponentowej do nowocześniejszej architektury obiektowej;
  • Tworzenia testów jednostkowych i zarządzania nimi;
  • Wstawiania zaślepek, czyli obiektów symulujących działanie bardziej skomplikowanych modułów do celów testowania.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • programistów Delphi, którzy od wielu lat tworzą aplikacje VCL z bogatym interfejsem użytkownika GUI;
  • programistów którzy chcą unowocześnić swój warsztat pracy;.
  • kierowników zespołów, którzy chcą zaplanować proces modernizacji.

Plan szkolenia (agenda)

  1. Wprowadzenie
    • Praca z Git. Zdalne i lokalne repozytorium.
    • Tworzenie gałęzi, rozgałęzienia i scalanie gałęzi.
    • Wykorzystanie Git++ (GitHub, GitLab, tid.): zgłaszanie poprawek, przeglądy kodu źródłowego, akceptowanie zmian, dyskusje online i dokumentowanie kodu, zgłaszanie poprawek do kodu i planowanie ulepszeń kodu źródłowego.
  2. Separacja modułów danych i odcinanie zbędnych zależności
  3. Zasady czystego kodu
    • Czyszczenie dużych i zaniedbanych projektów
    • Nazewnictwo i formatowanie kodu
    • Złe zapachy kodu.
    • Stosowanie Class Helpers.
    • Definiowanie klas i użycie kolekcji (zastępowanie TStringList typami generycznymi).
    • Refaktoryzacja istniejącego kodu.
    • Zastosowanie obiektowości, aby zwiększyć reużywalność kodu. Separacja samodzielnych podsystemów.
  4. Praktyki kodu solidnego
    • Dobre praktyki programowania obiektowego
    • Zastosowanie interfejsów do odcinania zależności między obiektami
    • Prawo Demeter (Law Of Demeter)
    • Wstrzykiwanie zależności i kontenery wstrzykiwania
    • Singleton i fabryki produkujące obiekty
    • Zasady SOLID
    • Szyna powiadamiania obiektów – Event Bus
    • Wzorce Gang of Four (przegląd wybranych wzorców)
    • Automatyczne testowanie kodu.
    • Testy jednostkowe, autonomizacja kodu (code decoupling)
    • Zaślepki (mocks)
  5. Zalety nowoczesnej architektury w akcji (po migracji przykładowego projektu)
    • Łatwiejszy rozwój projektu
    • Większa reużywalność kodu
    • Automatyczna kontrola bezpieczeństwa przez testy jednostkowe
    • Wykorzystanie kodu w architekturze wielowarstwowej
    • Przenoszenie kodu do aplikacji mobilnych w FireMonkey

Warunki szkolenia

Czas:  4 dni
Cena:  2 850 zł + 23% VAT

Podczas szkolenia kursanci korzystają ze swoich komputerów. Jeśli uczestnik szkolenia chce korzystać z komputera BSC Polska konieczna jest dopłata w wysokości 140 zł (+ VAT) do ceny szkolenia.

Wykorzystywane narzędzia i platformy

  • RAD Studio (wersja XE8 lub nowsza)
  • Git
  • Konto na GitHub
  • Inne narzędzia i biblioteki instalowane w czasie szkolenia (rozwiązania Open Source)

Wymagania wstępne

  • Znajomość Delphi
  • Doświadczenie w tworzeniu rozbudowanych aplikacji VCL dla Windows
  • Założenie darmowego konta w serwisie http://github.com

Certyfikat

Dyplom ukończenia szkolenia wydany przez firmę BSC Polska – autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy Embarcadero.

Forma szkolenia

  • Prezentacje
  • Dyskusje
  • Ćwiczenia realizowane przy stanowiskach komputerowych

Materiały szkoleniowe

  • Wydruk prezentacji szkoleniowej
  • Materiały do ćwiczeń
  • Komplet materiałów biurowych

Wielkość grupy

  • od 6 do 8 osób