szkolenie FireDAC dla serwerów SQL

FireDAC dla serwerów SQL

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tworzeniem wydajnych aplikacji klient-serwer. Celem szkolenia jest także zapoznanie kursantów z zaawansowanymi technikami i optymalizacją aplikacji VCL współpracujących z serwerami SQL (architektura klient-serwer), tworzonych z wykorzystaniem komponentów FireDAC w środowiskach Delphi lub C++Builder.

 

Uczestnicy zyskają wiedzę w zakresie:

 • budowy wydajnych aplikacji dla serwerów SQL oraz projektowania interfejsu użytkownika dostosowanego do architektury klient-serwer,
 • rozwiązań mających pozytywny lub negatywny wpływ na aplikację VCL lub na wydajność serwera SQL,
 • wykorzystania transakcji,
 • pobierania, filtrowania i sortowania danych,
 • wydajnego dodawania nowych wpisów oraz wprowadzania zmian do tabel przy pomocy operacji DML i Array DML.
 • wykorzystania pamięciowych zbiorów danych,
 • pracy w trybie off-line, odzyskiwania utraconego połączenia oraz gromadzenia zmian w aplikacji klienckiej w trybie bezpołączeniowym,
 • tworzenia uniwersalnych aplikacji SQL, czyli takich które działają bez ograniczeń na kilku serwerach SQL,
 • łączenia danych z kilku różnych serwerów SQL przy pomocy silnika Local SQL.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • programistów Delphi lub C++Builder zainteresowanych głębszym poznaniem aspektów współpracy aplikacji z serwerem SQL oraz chcących stosować dobre praktyki zalecane przez doświadczonych programistów oraz producenta,
 • programistów chcących w szerszym zakresie wykorzystać komponenty połączeniowe FireDAC.

Plan szkolenia (agenda)

 1. Wprowadzenie
  • Pierwsze kroki tworzenia aplikacji klienckich dla serwerów SQL z wykorzystaniem komponentów FireDAC.
  • Ustanawianie połączenia z serwerem. Definiowanie połączenia. Wykorzystanie definicji połączenia jako aliasu. Dynamiczne definiowanie połączeń. Autentykacja użytkownika.
  • Omówienie systemu opcji. Ustawienie parametrów specyficznych dla fizycznych sterowników bazodanowych.
 2. Modelowanie danych
  • Tabele i związki spójności referencyjnej. Klucze główne i klucze zewnętrzne. Inne reguły spójności danych.
  • Optymalizacja modelu relacyjnego za pomocą normalizacji: 1NF, 2NF i 3NF.
 3. Połączenia
  • Pobieranie meta-informacji o strukturze bazy.
  • Odzyskiwanie połączeń utraconych, przełączanie połączenia w tryb off-line.
  • Diagnostyka połączenia.
 4. Polecenia
  • Wykonywanie poleceń języka SQL: zapytania, procedury składowane, przekazywanie parametrów i skrypty. Wykonywanie poleceń w tle.
  • Sortowanie i filtrowanie zbiorów danych po stronie serwera oraz po stronie klienta. Dynamiczna zmiana treści polecenia SELECT.
  • Relacja master-detail przez odświeżanie podrzędnych zbiorów danych lub przez filtrowanie ich.
  • Wyrażenia FireDAC.
 5. Transakcje
  • Zarządzanie transakcjami. Rodzaje, poziomy ochrony i „szczelność” transakcji. Analiza kiedy warto kontrolować transakcje, kiedy je otwierać, a kiedy zatwierdzać.
  • Transakcje zagnieżdżone. Ciągłe transakcje (Interbase / Firebird). Korzystanie z kilku równoległych transakcji. Transakcje a kursor.
 6. Wydajność
  • Ograniczenie wielkości pobieranych zbiorów przez stronicowanie. Szybka praca na ogromnych tabelach z wykorzystaniem Live Data Window. Pobieranie wierszy w pakietach.
  • 2. Optymalizacja ustawień opcji komponentów FireDAC.
  • Wykorzystanie specyficznych możliwości wybranych serwerów SQL.
  • Błyskawiczne dodawanie i modyfikacja dużych zbiorów danych za pomocą operacji Array DML.
  • Obsługa puli połączeń.
  • Tryb bezpołączeniowy z opóźnioną aktualizacją danych.
  • Błyskawiczne dodawanie i modyfikacja dużych zbiorów danych za pomocą operacji Array DML.
 7. Unifikacja
  • Unifikacja struktury zbiorów FireDAC tak, aby pracowały bez zmiany kodu na różnych serwerach SQL. Mapowanie typów. Uniwersalna obsługa transakcji. Uniwersalna obsługa eventów. Obsługa pól auto-numerowanych i sekwencji / generatorów. Wariantowe zapytania SQL.
 8. Interfejs użytkownika
  • Optymalna budowa interfejsu aplikacji klienckich SQL. Dobre praktyki przy korzystaniu z klasy TDataSet przez komponenty oraz w kodzie źródłowym.
  • Wykorzystanie modułów danych.
  • Generatory i pola auto-numerowane.
  • Pola wyliczeniowe oraz pola look-up.
  • Struktury drzewiaste.
  • Ustalanie praw dostępu do obiektów.
  • Czynności administracyjne, np. archiwizacja.
 9. Tematy fakultatywne (mogą pojawiać się opcjonalnie)
  • Wykorzystanie dostępnych w osobnym pakiecie konektorów do popularnych systemów biznesowych oraz zasobów dostępnych w chmurze i w sieci Internet dzięki FireDAC Connectors.
  • Korzystanie z wysokowydajnych baz NoSQL. Komunikacja z bazą MongoDB.

Warunki szkolenia

Czas:  4 dni
Cena:  3 200 zł + 23% VAT

Podczas szkolenia kursanci korzystają ze swoich komputerów. Jeśli uczestnik szkolenia chce korzystać z komputera BSC Polska konieczna jest dopłata w wysokości 140 zł (+ VAT) do ceny szkolenia.

Wykorzystywane narzędzia i platformy

 • RAD Studio (wersja XE8 lub nowsza)
 • serwer SQL: InterBase, Firebird
 • serwer podręczny: SQLite
 • IB Console / IB Expert

Na życzenie większości uczestników możliwe użycie serwerów: PostreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle XE, DB2 Express.

Wymagania wstępne

 • Znajomość Delphi lub C++Builder
 • Umiejętność tworzenia „aplikacji okienkowych” w Delphi lub w C++Builder
 • Umiejętność tworzenia prostych aplikacji bazodanowych: znajomość kontrolek DataAware, znajomość zdarzeń formatek i kluczowych komponentów, umiejętność wykorzystania akcji (TAction, TActionManager, itd.)
 • Podstawowa znajomość języka SQL

Certyfikat

Dyplom ukończenia szkolenia wydany przez firmę BSC Polska – autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy Embarcadero.

Forma szkolenia

 • Prezentacje
 • Dyskusje
 • Ćwiczenia realizowane przy stanowiskach komputerowych

Materiały szkoleniowe

 • Wydruk prezentacji szkoleniowej
 • Materiały do ćwiczeń
 • Komplet materiałów biurowych

Wielkość grupy

 • od 6 do 8 osób